BOOST! APP – Algemene GEBRUIKSVoorwaarden

Laatste update – Maart 2022

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden met aandacht te lezen vooraleer gebruik te maken van de BOOST! App. 

Opdat u gebruik kan maken van de BOOST! App of de Diensten van BOOST!, dient u vooraf akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

De informatie in deze app kan niet gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp. Gebruikers worden aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan hun behandelende arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door BOOST! zijn de hierna vermelde voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) van toepassing op het gebruik van de BOOST! applicatie (de “BOOST! App”) en de daarmee gelieerde diensten (de “Diensten”).

BOOST! is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Zundertseweg 8, 2321 Meer, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0747.622.352 (“BOOST!”). Bij verdere vragen omtrent de BOOST! App of deze Gebruiksvoorwaarden kan u ons steeds contacteren op info@getyourboost.be.

BOOST! behoudt zich het recht voor om te allen tijde, met of zonder reden, (i) deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, (ii) de BOOST! App te wijzigen of een bepaalde functie, tijdelijk of definitief, te verwijderen van de BOOST! App zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de Gebruiker of een derde partij, en (iii) uw toegang tot of gebruik van uw account, tijdelijk of definitief, te weigeren of te beëindigen zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden zijn onmiddellijk van kracht vanaf het moment dat deze wijzigingen beschikbaar zijn op in onze BOOST! App. Door verder gebruik te maken van de BOOST! App aanvaardt u de wijzigingen aangebracht aan de Gebruiksvoorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken iedereen de toegang tot deze website en de door ons aangeboden diensten te ontzeggen, op elk moment en om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, voor schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

 1. Geen medisch advies

De informatie en aanbevelingen die BOOST! aanbiedt via de BOOST! App (o.a. recepten, schema’s, informatie en ander materiaal,… ), is niet bedoeld en dient niet te worden aanzien als het advies van een arts, diëtist of andere medische professioneel. Deze informatie wordt louter meegedeeld op een informatieve basis en mag nooit als vervangend voor medisch advies, of als tegen-advies of second opinion voor medisch advies gezien worden. BOOST! heeft geen relatie met Gebruiker in een hoedanigheid van arts, zorgverlener, diëtist of therapeut. Indien bepaalde recepten of diëten worden aangeraden door BOOST! zal dit nooit de labels of informatie op verpakkingen kunnen vervangen. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk om de labels of informatie op producten na te gaan.

BOOST! heeft dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade die door Gebruiker opgelopen wordt door het volgen van aanbevelingen, schema’s of recepten aangebracht door de BOOST! App.

 1. Gebruik van het account

De Gebruiker zal verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van zijn login informatie, zoals zijn wachtwoord, en zal verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten uitgevoerd onder zijn account. De Gebruiker zal BOOST! onmiddellijk verwittigen indien er onrechtmatig gebruik of vermoedelijk onrechtmatig gebruik is gemaakt van zijn account, of bij enige andere inbreuk op de beveiliging van zijn account. BOOST! zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade voortvloeiend uit de tekortkomingen van de Gebruiker inzake dit Artikel 1.

BOOST! behoudt zich het recht voor om de activiteiten op een account te monitoren. Indien BOOST! vermoedt dat er op een account verdachte handelingen, fraude of misbruik plaatsvinden, heeft BOOST! het recht om toegang tot een account te schorsen of eenzijdig te beëindigen.

 1. Herroepingsrecht – verlenging

Het abonnement wordt automatisch verlengd tenzij u het tijdig voor het einde van de lopende abonnementsperiode opzegt. Bij aankoop via een iTunes-account of Google Play-Store account, kan de Gebruiker zijn abonnementen beheren en automatische verlenging na aankoop uitschakelen via zijn iTunes-account of Google Play-Store account.

 1. Intellectuele Eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit en ter beschikking gesteld worden in de BOOST! App komen uitsluitend toe aan BOOST!. BOOST! kent de Gebruiker een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare licentie toe om de BOOST! App te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker is niet gerechtigd om de BOOST! App te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder toestemming van BOOST!. De Gebruiker erkent de BOOST! App uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met (i) deze Gebruiksvoorwaarden; (ii) enige andere instructies of richtlijnen van BOOST!, inclusief, maar niet beperkt tot, deze beschikbaar op de BOOST! App; en (iii) toepasselijke wetgeving.

De Gebruiker is niet gerechtigd om (i) ongeoorloofd gebruik te maken van de BOOST! App, (ii) het verplaatsen of op enige wijze omzeilen van technische of andere beveiligende maatregelen op de BOOST! App.

 1. Schorsing voor niet-nakoming

Indien BOOST! kennisneemt van of vermoedt dat, naar eigen goeddunken, de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden, of enige andere instructies, richtlijnen of beleid van BOOST! schendt, dan kan BOOST! de toegang tot het account schorsen of beperken. De toegang tot het account zal geschorst worden zolang de niet-nakoming van de Gebruiksvoorwaarden dat de schorsing of beperking heeft veroorzaakt, bestaat. Bij rechtmatige schorsing, of eenzijdige beëindiging door BOOST! heeft de Gebruiker geen recht op.

 1. Technische bijstand

In geval u technische bijstand wenst voor de BOOST! App, kan u ons contacteren via mail op support@getyourboost.be. BOOST! garandeert geen respons- of resolutietijden. BOOST! is gerechtigd de BOOST! App (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de BOOST! App, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding kan ontstaan.

 1. Aansprakelijkheid

BOOST! zal enkel voor directe schade aansprakelijkheid kunnen gesteld worden ten belope van het totale bedrag dat de Gebruiker aan BOOST! heeft betaald gedurende een periode van zes (6) maanden voorafgaand aan het ogenblik waarop de contractuele fout werd vastgesteld. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van BOOST! ten gevolge van (i) opzet, (ii) fraude of (iii) grove nalatigheid, beperken of uitsluiten.

Voor zover als wettelijk toegelaten, is BOOST! niet aansprakelijk voor indirecte, punitieve, incidentele of gevolgschade van eender welke aard, inclusief, maar niet beperkt tot, de schade of kosten veroorzaakt door winstderving, verlies van data, inkomsten, goodwill, verkoop of vervangende diensten, ten gevolge van het gebruik van de BOOST! App onder deze Gebruiksvoorwaarden.

BOOST! is niet aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik van de BOOST! App, door de Gebruiker of een derde partij.

 1. Garantie

BOOST! zal redelijke inspanning leveren om de BOOST! App ter beschikking te stellen. BOOST! geeft geen garantie, expliciet of impliciet, ten aanzien van de beschikbaarheid van de BOOST! App.

De Gebruiker erkent te weten dat hij de BOOST! App op eigen risico gebruikt, en dat alles ‘AS IS’ ter beschikking wordt gesteld. BOOST! is geenszins aansprakelijk voor schade die de Gebruiker zou lijden door het gebruik van de BOOST! App.

BOOST! garandeert niet dat alle onjuistheden kunnen gecorrigeerd worden, of dat toegang tot of gebruik van de BOOST! App, steeds ongestoord, veilig of foutloos zal verlopen.

De Gebruiker garandeert dat alle Persoonsgegevens verleend aan BOOST! accuraat zijn.

 1. Vrijwaring

De Gebruiker erkent hierbij BOOST! te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke claim, verlies, aansprakelijkheid, of schade van welke aard dan ook welke BOOST! kan lijden ten gevolge van een claim van een derde partij betreffende (i) de schending van de Gebruiksvoorwaarden of enige andere instructies of richtlijnen van BOOST!, (ii) of fraude, grove fout, nalatigheid of opzet van de Gebruiker.

 1. Privacy

BOOST! verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Gebruiker te verwerken overeenkomstig haar Privacy Policy die op de Website terug te vinden is. Deze Privacy Policy maakt onverkort deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Elke betwisting die betrekking heeft op deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beslecht volgens Belgisch recht, met uitsluiting van enige regels van internationaal privaatrecht. Alle betwistingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.