Privacy Policy - Disclaimer - cookies

Laatste update – Maart 2022

Wij hechten veel belang aan uw recht op privacy en doen alle inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en de nationale uitvoeringswetgeving.

In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens zullen verwerken, op welke rechtsgrond wij deze verwerking baseren, aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, hoe lang wij uw gegevens bewaren, hoe wij uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

ARTIKEL 1. WIE ZIJN WIJ?

BOOST! is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Zundertseweg 8, 2321 Meer, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0747.622.352 (“BOOST!”). In het kader van onze dienstverlening bieden wij de Boost! applicatie aan (de “BOOST! App”).
In het kader van onze activiteiten, verzamelen, gebruiken, bewaren, delen of verwerken wij anderszins persoonsgegevens. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kwalificeren wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ met betrekking tot deze persoonsgegevens.

ARTIKEL 2. VAN WIE VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

In het kader van onze activiteiten, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van klanten, gebruikers van de BOOST! App, cursisten, prospecten, bezoekers van onze website, personen die zich inschrijven op onze elektronische mailings, personen die hun visitekaartje of anderszins hun contactgegevens aan ons verstrekken, en personen die per e-mail of anderszins contact met ons opnemen.

ARTIKEL 3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij kunnen van u onderstaande persoonsgegevens verzamelen, voor zover deze gegevens relevant zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze nodig hebben zoals uiteengezet in Artikel 4.  Telkens wanneer bepaalde gegevens verplicht in te vullen zijn, en andere gegevens slechts optioneel, zal dit duidelijk worden aangegeven, zodat u kan kiezen om ons uw persoonsgegevens te verstrekken of niet.

 • Identificatie- en contactgegevens
  Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoon/gsm-nummer, e-mailadres
  Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, informatie die via cookies verzameld wordt (lees ook ons Cookiebeleid)
 • Financiële bijzonderheden
  Identificatie- en bankrekeningnummers
  Financiële transacties: bedragen die u moet betalen en heeft betaald, overzicht van de betalingen, enz.
  Overeenkomsten en schikkingen
 • Persoonlijke kenmerken
  Leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats
  Fysieke gegevens 
  Leefgewoonten
  Samenstelling van het gezin
 • Vrijetijdsbesteding
  Hobby’s, sport
 • Gegevens betreffende de lichamelijke gezondheid
  Informatie over dieet
 • Beroep en betrekking
  Huidige betrekking
 • Andere
  Opt-in / opt-out voor elektronische mailings
  Andere gegevens die u zelf meedeelt

ARTIKEL 4. VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN OP WELKE RECHTSGROND BASEREN WIJ DEZE VERWERKING?

Wij kunnen voormelde persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Onze diensten aan te bieden, al dan niet via de BOOST! App;
 • Uw gebruik van de website en de BOOST! App te verbeteren;
 • Met u te communiceren over onze dienstverlening en de BOOST! App;
 • Voor klantenbeheer;
 • Om offertes op te maken voor potentiële klanten;
 • Voor het beheer van (facturatie-)geschillen en claims;
 • Voor het beheer en de optimalisatie van onze website en de BOOST! App;
 • Voor het verbeteren van onze algemene en gepersonaliseerde dienstverlening;
 • Om onze rechten te vestigen of te verdedigen, en rechtsmiddelen aan te wenden of schade te beperken;
 • Voor marketingdoeleinden, nl. voor onze elektronische nieuwsbrief (indien u zich hierop heeft ingeschreven).

Voor de volledige informatie, kan u hieronder de voor deze verwerkingen relevante rechtsgronden terugvinden:

 • De verwerking van persoonsgegevens voor het leveren van diensten aan klanten en voor de opvolging van verkopen en facturatie (1-9) baseren wij op de noodzaak voor de uitvoering van overeenkomst die wij met de betrokkene hebben gesloten (art. 6.1 b AVG).
 • De verwerking van persoonsgegevens om onze rechten te vestigen of te verdedigen kan nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6.1 c AVG) of nog noodzakelijk zijn voor het behartigen van onze gerechtvaartdigde belangen (art. 6.1 f AVG)
 • De verwerking van persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden (het versturen van onze elektronische nieuwsbrief) (10) baseren wij op uw opt-in toestemming. U heeft altijd het recht om zich uit te schrijvendoor op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht (art. 6.1 a AVG)

Weet dat u op ieder moment het recht heeft om uw toestemming opnieuw in te trekken, zonder dat wij hiervoor enige kost aanrekenen en zonder dat dit voor u negatieve gevolgen heeft. U kunt dit doen via de opt-out link opgenomen in elk van onze marketing e-mails of door een e-mail te sturen naar info@getyourboost.be.

 • In alle andere gevallen, baseren wij de verwerking van persoonsgegevens op de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (met name ons belang om prospecten en mogelijke klanten te contacteren, om vragen te behandelen, om onze business te promoten in het algemeen, zowel online als offline, om onze contacten te onderhouden, enzovoort).

ARTIKEL 5. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan volgende partijen: 

 • Derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken zoals IT dienstverleners, PR/marketing dienstverleners die voor ons mailingcampagnes organiseren, adviseurs,…
 • Overheidsinstanties zoals politiediensten en het gerecht.

Bij doorgiften aan derde partijen, zorgen wij er steeds voor dat wij passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen nemen. Waar nodig zullen wij bijvoorbeeld een overeenkomst inzake doorgifte of een verwerkersovereenkomst sluiten, waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

Uw persoonsgegevens worden niet uitgeleend of verkocht aan derde partijen voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Voor zover uw gegevens in het kader van dit artikel worden doorgestuurd naar landen buiten de Europese Unie die geen passend beschermingsniveau bieden aan uw gegevens, zal Boost! er voor zorgen dat de bedrijven aan wie uw gegevens worden doorgestuurd wel een passend beschermingsniveau bieden. Meer bepaald hebben wij dan “Standard Contractual Clauses” (SCC) afgesloten met hen. Meer informatie over deze maatregelen kunt u bekomen door een e-mail te sturen naar info@getyourboost.be.

ARTIKEL 6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven).

 • Voor het verlenen van diensten aan onze klanten bewaren wij zo lang als nodig om de hierboven uiteengezette doelen te bereiken, tenzij een langere bewaarperiode (i) nodig is om onze aansprakelijkheid te dekken of (ii) bij wet vereist of toegestaan is.
 • Alle persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden zullen bijgehouden worden tot het moment dat u ons laat weten dat u onze mailings niet langer wenst te ontvangen of het erop lijkt dat uw e-mailadres niet langer in gebruik is.
 • Wat de gegevens betreft van bezoekers van onze website, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid dat u hieronder kan terugvinden.

Meer informatie over onze bewaarmaatregelen kunt u bekomen door een e-mail te sturen naar info@getyourboost.be

ARTIKEL 7. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd.

Wij beschermen uw persoonsgegevens op die manier zo goed als mogelijk tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging, of de ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

ARTIKEL 8. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

Binnen de grenzen gedefinieerd in de artikelen 15-22 van de AVG, heeft u de volgende wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: u heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen over of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden, alsook een kopie te ontvangen van die gegevens.
 • Recht op verbetering: u heeft het recht om een verbetering te verkrijgen van uw persoonsgegevens of om te vragen dat wij uw persoonsgegevens vervolledigen wanneer u merkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens van u verwerken.
 • Recht op verwijdering (‘recht om vergeten te worden’): U heeft in bepaalde specifieke gevallen het recht om gegevenswissing te verkrijgen.
 • Recht op beperking: U heeft het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.
 • Recht van bezwaar: U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 • Recht van bezwaar tegen direct marketing: U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Dit recht is absoluut – wij zullen hier dan ook steeds gevolg aan geven.

Indien u van geen enkele onderneming nog direct marketing via telefoon wenst te ontvangen, kan u uw telefoonnummer toevoegen aan de Bel-me-niet-meer Lijst (www.dncm.be). Indien u via de post geen direct marketing meer wenst te ontvangen, kan u uw gegevens toevoegen aan de Robinson Lijst (www.robinsonlist.be). Wij houden steeds met beide lijsten rekening in onze direct marketing campagnes.           

U kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@getyourboost.be, of in geval van het recht van bezwaar tegen direct marketing ook via de opt-out link opgenomen in onze marketing e-mails.

De uitoefening van deze rechten is in beginsel gratis. Enkel bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kunnen wij hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen.

Wij trachten steeds zo snel mogelijk te antwoorden op uw verzoeken of vragen. Het is mogelijk dat wij u eerst om een identiteitsbewijs vragen om uw identiteit te controleren.

Voor verdere informatie en advies over bovenstaande rechten verwijzen wij u naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit:  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Behalve voormelde rechten, heeft u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kan de autoriteit bereiken via contact@apd-gba.be of per post op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel

ARTIKEL 9. WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit Privacybeleid te wijzigen. Wanneer we veranderingen aan het beleid publiceren, veranderen we de datum van de “laatste update” onderaan het document. De meest recente versie van dit Privacybeleid is te allen tijde beschikbaar op onze website.

ARTIKEL 10. CONTACT

Indien u vragen of bedenkingen zou hebben omtrent dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan u steeds contact met ons opnemen via info@getyourboost.be.

Wij verwerken uw persoonsgegevens louter voor de goede werking van onze website, om uw reactie te registreren, om u als klant te registreren en voor de opvolging van onze dienstverlening, en/of voor zover u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van onze elektronische direct marketing communicaties. Wij zullen uw gegevens verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, erkent u dat u de inhoud van deze documenten zorgvuldig gelezen en begrepen heeft.

Legal
Disclaimer.